Logga In

Utbildningen och Socialstyrelsens kompetenskrav

juni 9, 2014 Aktuellt

Den 8 april publicerade Socialstyrelsens Allmänna råd (SOFS 2014:2) om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SOL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Läs mer här:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-19

Dessa har sin utgångspunkt i skriften: Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning – vägledning för arbetsgivare. (2012)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-17

Vi har varit i kontakt både med Socialstyrelsen, IVO och Skolverket och hittat en väg till utformning och validering av vår utbildning. Validering av utbildning
Med reservation för smärre förändringar kommer vår utbildning att ha följande form:

 Utbildningens syfte och mål

LäS-utbildningen riktar sig till olika grupper av medarbetare inom barn- ungdoms- och vuxenverksamheter med inriktning på LSS-boende, assistenter i särskolan och arbetsledare i daglig verksamhet, som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Utbildningens mål är att ge medarbetarna en bred kompetens och ska motsvara de kraven som ställs av Socialstyrelsen enligt SOSFS 2014:2 (S) Allmänna råd. Utbildningen riktar sig till medarbetare inom våra läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter men är öppen för alla som arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar

Undervisningen använder den triala metoden, där praktisk yrkeserfarenhet och teoretiskt innehåll integreras och fördjupas genom konstnärligt övande. Den studerande ska därigenom utveckla nyckelkompetenser i sitt arbete: inlevelseförmåga och flexibilitet, självreflexion och ansvarstagande.

Utbildningen ger medarbetarna kunskaper inom ett brett område. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Utbildningen ger också kunskap om vilka lagar och regelverk som styr verksamheten, insikter i människan och människans utveckling samt uppmuntrar till en fördjupad självkännedom. Tonvikt läggs även på att utveckla kunskaper och färdigheter på det mycket väsentliga kommunikativa området genom att bland annat erbjuda grundläggande kunskaper inom Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). Utbildningen ger också kunskaper i antroposofisk läkepedagogik och socialterapi.

 Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar totalt 1350 poäng fördelade på tre års deltidsstudier. Utbildningen varvar lektionsbaserad undervisning (16 utbildningsveckor under 3 års tid, vilket motsvarar 450 timmar lärarledda lektioner) med självstudier på distans och förutsätter att studenterna redan arbetar inom verksamhetsfältet. Stor vikt läggs därför på arbetsplatsförlagt lärande och fullgörandet av uppgifter mellan blocken. Dessa uppgifter redovisas och utvärderas kontinuerligt under blockveckorna. Under årskurs 2 och 3 ska studenten färdigställa ett eget projektarbete.

 Betyg och examination

Betygskriterier är godkänt, respektive icke godkänt. Examination sker kontinuerligt under studietiden. Vid utbildningens slut erhålls diplom.

 Kurser

Allmänna ämnen Poäng
Lagstiftning och regelverk 90
Funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa 90
Kommunikation 90
Människans utveckling och självutveckling 120
Hälsa och omsorg 120
Bemötande, service och dokumentation 150
Projektarbete 180
Totalt 840

 

Utbildningsspecifika ämnen Poäng
Aktuella samhällsfrågor, människomöten 120
Antroposofisk människokunskap 180
Konstnärligt övande 210
Totalt 510

 

 

 

mer aktuellt